Εξώδικο προς Δήμο Πετρούπολης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Φανής Τόλιου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, αριθμό 10.

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Πετρουπόλεως που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής, επί της οδού Κ. Βάρναλη αριθ. 76 -78, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

___________

	Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σας έχω ήδη ενημερώσει με την από 17.2.2012 αναφορά μου, σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρουπόλεως, πασχουσών εκ σοβαρότατων ελλείψεων καθιστώντας επικίνδυνη τη λειτουργία του για τους χρήστες της κολυμβητικής και αγωνιστικής δεξαμενής. 
Για την ασφαλή λειτουργία και άσκηση των αθλητικών δραστηριοτήτων, το Κολυμβητήριο θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα να διαθέτει άδεια πρώτα ως κοινή κολυμβητική δεξαμενή, δυνάμει της ΥΑ Γ1/443/73 και της Υ2/81301/02 Εγκ. Υπ. Υγείας, καθώς και άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46596/04 και σύμφωνα με το άρθρο 56 α του Ν.2725/1999 (όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 3057/02). Γίνονται δε προσπάθειες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να προβεί σε ελέγχους βάσει των διατάξεων τούτων, όπως τροποποιηθούν τα κακώς κείμενα. Σχετικά έγγραφα της επιτροπής καταλληλότητας (υπ’ αρ. πρωτ. 31517/28277/6-7-2012 και 41687/37068/14-9-2012) σας υπενθυμίζουν ότι οφείλετε να συντρέξετε και διευκολύνετε την Επιτροπή αυτή για το γρήγορο έλεγχο καταθέτοντας το σχετικό φάκελο με τα συναφή έγγραφα πο υποχρεούστε για κάθε αθλητική εγκατάσταση.

Σεις όμως, όχι μόνο δεν έχετε φροντίσει να προβείτε σε έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων ώστε να λειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρουπόλεως με ασφάλεια για τους κολυμβητές, αλλά αδιαφορείτε και για τα στοιχειώδη, όπως για την ανανέωση της αδείας του, ακόμη και ως κολυμβητικής δεξαμενής.
 Πράγματι, όπως σαφώς επισημαίνει η Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 48428/42737+46836/41440/25-10-2012 νεώτερο έγγραφό της προς Υμάς (που συνετάγη κατόπιν ενεργειών μου και συγκεκριμένα σε απάντηση της από 15/10/2012 εξώδικης δήλωσής μου), η άδεια κολυμβητικής δεξαμενής έχει λήξει από τις 25/9/2012 ενώ παράλληλα σας υπέδειξε την υποχρέωσή σας να προβείτε άμεσα στην έκδοση της απαιτούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υ.Δ. Γ1/443/73(ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» και με την Υ2/81301/02, ενώ κατόπιν τούτου, στην άμεση έκδοση άδειας λειτουργίας και από την προαναφερθείσα Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ ήταν σαφές ότι δε δικαιούστε άδεια κολυμβητηρίου.

Σχετικά με το κεφαλαιώδες ζήτημα της ασφάλειας των κολυμβητών σας εφιστώ την προσοχή στην υπ’ αρ. πρωτ. ΤΥ-Δγ/φ550/οικ.2478/1-2-2012 απάντηση του Υπουργείου Αθλητισμού, έγγραφό που αναφέρει τις Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί η κατασκευή των βατήρων εκκίνησης. Σύμφωνα με το ως άνω Υπουργείο, πρέπει να κατασκευάζονται αθλητικές δεξαμενές αποκλειστικά για την τέλεση αγωνισμάτων, αλλά δύναται η κατασκευή ακόμα και μιας δεξαμενής, αρκεί να πληρούνται αθροιστικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις όλων των αγωνισμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικού Τομέα η ορθή εφαρμογή της Υ.Δ. Γ1/443/73 συνολικά, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του άρθρου 14 «περί υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων», αλλά και του Δήμου, που έχει την άμεση ευθύνη για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας αθλητών και λουομένων.

Επιπλέον, σας είναι γνωστό, ότι δεν προβλέπεται από κανένα Κανονισμό και από καμία διάταξη νόμου η ύπαρξη βατήρων εκκίνησης σε κοινή δημόσια κολυμβητική δεξαμενή. Οι βατήρες εκκίνησης προορίζονται αποκλειστικά για αγωνιστικές δεξαμενές (όπως προκύπτει από το υπ’αρ.. ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ:2478/1.2.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού). Και αυτό διότι η ύπαρξη βατήρων εκκίνησης σε δεξαμενές οι οποίες προορίζονται για κολύμβηση μη αθλητών, αλλά κυρίως για εκμάθηση μικρών παιδιών (εν προκειμένω στη μικρή πισίνα που διαθέτετε), καθώς και λουομένων δημοτών (στη μεγάλη σας πισίνα), ανηλίκων και ενηλίκων, θα ήταν άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους. Συνεπώς, η ύπαρξη των βατήρων εκκίνησης στο ως άνω Κολυμβητήριο, καθιστά αυτό επικίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού που το επισκέπτεται και κολυμπά στις δεξαμενές του, κυρίως για εκμάθηση και αναψυχή. 

Ως αγωνιστική δε δεξαμενή, η ύπαρξη των συγκεκριμένων βατήρων σε ύψος παραπάνω και από τις προδιαγραφές του πρότυπου Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ προκαλεί ανησυχίες για την καταλληλότητά τους και την ασφάλεια των αθλητών που προπονούνται και αγωνίζονται σε αυτό. Bάσει των διεθνών προδιαγραφών μια αγωνιστική δεξαμενή πρέπει να έχει διαστάσεις 50Χ21 μέτρα, αλλά η δική σας δεξαμενή έχει διαστάσεις μόλις 33x25 m, ενώ το ύψος των βατήρων οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ 67 με 69 cm από το δάπεδο και όχι από την επιφάνεια του νερού. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι ανησυχίες οξύνονται όταν στο δικό σας κολυμβητήριο διαθέτετε μία και μόνη δεξαμενή, προοριζόμενη για τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, που δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ούτε ως κοινή δημοτική δεξαμενή, ούτε ως αγωνιστική;

Επειδή το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης δεν πληροί ούτε τις νόμιμες προϋποθέσεις (2 απαιτούμενες άδειες λειτουργίας), ούτε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις (τήρηση μέτρων ασφαλείας, πλημμελείς εγκαταστάσεις), με αποτέλεσμα η λειτουργία του να θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα αλλά και την ίδια τη ζωή των λουομένων σε αυτό. 


	Επειδή έχω απευθυνθεί σε σας κατ’ επανάληψη, θέτοντας υπ’ όψη σας το θέμα αυτό, σεις επιδεικνύετε αδικαιολόγητη ολιγωρία και πλήρη αδιαφορία για την τήρηση της Υγειονομικής Διάταξης με αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937/Β/73) και της ΚΥΑ 46596/04.

Επειδή στο δικό σας κολυμβητήριο οι βατήρες βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο ακόμα και από τους βατήρες του ΟΑΚΑ, κολυμβητηρίου με πολύ βαθύτερη δεξαμενή από τη δική σας, και μπορεί ο οποιοσδήποτε να τους χρησιμοποιήσει χωρίς ασφάλεια ακόμα και κατά τη διάρκεια «ωρών του κοινού», ήτοι ώρες προοριζόμενες για κολύμβηση και όχι για αθλητικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες θα έπρεπε οι βατήρες να είναι αποκλεισμένοι.

 Επειδή πατά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μου επί του θέματος αυτού, σεις επιδεικνύετε μια αδικαιολόγητη ολιγωρία, αδυνατώντας να αντιληφθείτε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς σας καθώς και ότι η ολιγωρία σας, ενδεχομένως να αποβεί για άλλη μια φορά μοιραία με ενδεχόμενο βαρύ τίμημα στην ζωή και στην υγεία ιδίως ανηλίκων κολυμβητών και αθλητών. 

Επειδή, εξαιτίας των ελλιπέστατων μέτρων ασφαλείας των λουομένων αθλητών και των πλημμελών εγκαταστάσεων του ως άνω Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης έχασε τη ζωή του ο μονάκριβος υιός μου Δημήτρης σε ηλικία μόλις 15,5 ετών, υπάρχει δε άμεσος και άλλως αναπόφευκτος κίνδυνος να τραυματισθούν σοβαρά ή έτι χειρότερα να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι αθλητές του Κολυμβητηρίου αυτού, συνεπεία των έτι συνεχιζομένων ιδίων πλημμελειών. 

Επειδή δεν υπάρχουν καν σημάνσεις σε εμφανή σημεία, όπως απαιτεί η ΥΑ Γ1/443/73 για τη σωστή χρήση της δεξαμενής που να φανερώνουν το βάθος της και το ύψος των βατήρων, όπως οφείλετε να τοποθετήσετε.

Επειδή δεν έχετε τοποθετήσει ταμπέλες προς απαγόρευση ασκήσεων με χρήση βατήρων που πρέπει να απαγορεύονται λόγω του ανεπαρκούς βάθους της δεξαμενής για όλα τα αθλήματα, αποδεικνύοντας ότι δε διαφέρετε σε τίποτα από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου, αφού και μόνο το γεγονός ότι ο Δημήτρης, ο γιος μας, «έφερε μικρομιχή στη μύτη», βάσει της ιατροδικαστικής εκθέσεως, έπρεπε να σας έχει κινητοποιήσει ώστε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθεί τέτοιο δυστύχημα.

	Για τους λόγους αυτούς, διαμαρτύρομαι έντονα για την αδιαφορία την οποία έχετε μέχρι στιγμής επιδείξει και επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Σας καλώ
 
Άμεσα να επιφέρετε τις δέουσες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης, ώστε και αυτό να πληρεί τους προβλεπόμενους κανονισμούς και πρότυπα (που πληρούν τόσο το ΟΑΚΑ όσο και τα λοιπά Εθνικά αθλητικά κέντρα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού), κατά τρόπο ώστε το κοινό να είναι ασφαλές σε πισίνες δίχως βατήρες, ενώ οι αθλητές να δύνανται να κάνουν χρήση βατήρων τηρούντων τις προδιαγραφές ασφαλείας του Υπουργείου Αθλητισμού (που, αφού υποδεικνύει ότι το ύψος των βατήρων μπορεί να ποικίλει από 50 έως 75 εκατοστά, πώς εσείς δηλώνετε σε συνεντεύξεις πως πληρούνται όλες οι προδιαγραφές και πως θα πάρετε την απαιτούμενη άδεια;), καθώς επίσης να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε αυτό να παύσει να αποτελεί θανάσιμη παγίδα για τους κολυμβητές, όπως απετέλεσε για το μονάκριβο υιό μου Δημήτρη Δημητριάδη, που θυσιάστηκε στο κολυμβητήριό σας άδικα, εξ αιτίας του πάθους του για τον αθλητισμό. 
Τότε δε γνωρίζατε, τώρα γνωρίζετε και είναι ασυγχώρητη και εγκληματική η αμέλεια που επιδεικνύετε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νομίμως την παρούσα προς Το Δήμο Πετρουπόλεως που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής, επί της οδού Κ. Βάρναλη αριθ. 76 -78, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση του και δια την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα στην συνταχθησομένη έκθεση επιδόσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2012
          Η Εξωδίκως Δηλούσα
Τόλιου Φανή